Regulamin

 REGULAMIN 

1. Oferta 

Nasza oferta skierowana jest do studentów piszących prace dyplomowe I i II stopnia. Nasze konsultacje obejmują również przygotowanie wzorów projektów oraz przykładowych prac zaliczeniowych, prezentacji multimedialnych oraz rysunków technicznych. Zapewniamy dyskrecję naszym Klientom. 

2. Cena 

Cena udzielanych konsultacji jest adekwatna do włożonego przez naszego redaktora wysiłku w jej przygotowanie. Jednakże każda pomoc wymaga indywidualnego podejścia i wyceny. Dlatego prosimy o kontakt w celu zapoznania się ze szczegółami oferty. Przygotujemy wycenę maksymalnie w ciągu 24 godzin. Rozliczenie wykonanego tekstu podawane jest za jedną przygotowaną stronę wzoru pracy. Oznacza to, że każda strona, jaka powstaje w pracy z naszym udziałem, jest rozliczana w cenie podanej na początku współpracy i zawartej na umowie z Klientem. Oprócz stron przygotowanego tekstu są również liczone obligatoryjnie strony literatury. Dodatkowo na życzenie Klienta możemy wykonać spisy rysunków, tabel, załączników czy stronę tytułową. Strony te są również wliczane do opłaty. Tworzenie narzędzia badawczego liczone jest jak za jedną stronę. Cena nie obejmuje badania systemem antyplagiatowym. Takie badanie jest dodatkowo płatne w cenie 1 zł za stronę. Nie jest w tym przypadku pobierana żadna prowizja Redakcji. 

3. Zamówienie 

Każde zamówienie musi zostać złożone drogą mailową. W przypadku nie przesłania wytycznych edytorskich przed rozpoczęciem współpracy, standardowa strona przygotowana jest czcionką 12pkt Times New Roman, interlinia 1,5, justowanie, marginesy: lewy 3,5; prawy, górny i dolny 2,5, przypisy dolne numerowane kolejno, czcionka 10 pkt TNR, interlinia 1,0, justowanie. Zamówienia realizowane są według indywidualnych ustaleń z Klientem. 

4. Umowa 

Przed wykonaniem zlecenia klient zobowiązuje się do zawarcia umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje 14-to dniowe prawo odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest rzecz, stworzona według specyfikacji Zamawiającego i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

5. Prawo 

Zgodnie z regulaminem Google AdWords zapewniamy, że nasza firma działa legalnie i postępuje zgodnie z zasadami obowiązującego prawa i powyższym regulaminem. Konsultacje przez nas udzielane mogą być wykorzystane tylko w sposób nienaruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz Art.272 KK. Materiały przez nas przygotowane są wzorcem i na Kliencie spoczywa odpowiedzialność wykorzystania ich zgodnie z prawem. 

6. Gwarancja oryginalności 

Badanie w systemie antyplagiatowym plagiat.pl jest wykonywane w cenie 1 zł za badaną stronę pracy. Dopuszczamy wysłanie raportu po każdym etapie pracy, jak również po zakończeniu zlecenia. W przypadku przesyłania raportów po każdym etapie, raport obejmuje badanie tylko jednego konkretnego etapu. Nie wysyłamy raportów z prac zaliczeniowych mniejszych niż 10 str., prac projektowych oraz prezentacji multimedialnych. System plagiat.pl funkcjonował na większości uczelni w Polsce przed wprowadzeniem systemu JSA. System plagiat.pl wykrywa plagiat w badanym tekście, w przeciwieństwie do systemu JSA wykrywającym podobieństwa do innych tekstów. Obligatoryjnym wynikiem do wniesienia reklamacji dla przesłanego tekstu jest wynik z systemu plagiat.pl. lub wynik z systemu JSA wskazujący wysoki poziom podobieństwa. 

7. Reklamacja 

Klient może złożyć reklamację w ciągu 14 dni, w którym uzyskał konsultację naukową. Po tym terminie reklamacje nie będą brane pod uwagę. Reklamacja jest weryfikowana na podstawie przesłanego do Klienta tekstu, w zestawieniu z przekazanymi informacjami przez Klienta drogą mailową odnośne wykonania zlecenia. Jeśli zlecenie nie spełnia warunków ustalonych z klientem, kwota za błędnie wykonany tekst jest zwracana na konto, z którego Klient opłacił zlecenie. 

8. Korekta 

a. Klient ma prawo zgłoszenia korekty do otrzymanego materiału w ciągu 50 dni od jego otrzymania. Korekty nanoszone są najpóźniej w ciągu 15 dni roboczych od zgłoszenia przez Klienta ewentualnych uwag. Korekty Klient zgłasza wyłącznie drogą mailową ze szczegółowym wskazaniem tego, co ma zostać poprawione. Korekty mogą być wysłane w postaci tekstu w treści wiadomości e-mail lub zawarte w komentarzach w trybie recenzji w pliki doc/docx.. Korekty w trybie ekspresowym wykonywane są za dodatkową opłatą ustaloną indywidualnie z Klientem. 

b. Za wprowadzenie znaczących zmian w tekście, a w szczególności za dopisanie nowego tekstu, który będzie zwiększał wcześniej ustaloną objętość materiału, a także za zmiany planu bądź treści materiałów do wcześniej zaakceptowanego planu, bądź zmiany przy badaniach do wcześniej zaakceptowanej i zatwierdzonej metodologii, pobierane są dodatkowe opłaty. Zmiany planu, metodologii lub materiałów w części badawczej powodują dodatkową pracę w postaci tworzenia nowych stron pracy. Korekty tego rodzaju nie wynikają z winy Redakcji. 

c. Korekta obejmuje poprawki wyłącznie do tekstu tworzonego przez serwis. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za zmiany w tekście dokonane przez Klienta. Zmiany te nie są objęte w cenie za usługę. Korektę w tym przypadku Klient wykonuje samodzielnie lub za dodatkową opłatą. 

9. Inne 

W szczególnych przypadkach Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zlecenia. Sytuacje, w których może wyniknąć taka konieczność to trudność w dostępie do źródeł lub ich brak. Każdorazowo o takiej sytuacji Klient jest informowany przed terminem wykonania zlecenia.